Svart bakgrund utan innehåll
SV NO DK EN FI
Svart tom bakgrund
SV NO DK EN FI

Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna villkor för uthyrning och försäljning av vissa produkter

1. TILLÄMPLIGHET

Version 2022-03-01

1.1

Dessa allmänna villkor för uthyrning och försäljning av vissa produkter (”Allmänna villkor”) ska gälla mellan BGFIX AB, nr 556767-5672, (”BGFIX”) som uthyrare eller överlåtare av de produkter som anges i av BGFIX utställd dokumentation såsom t.ex. offert eller orderbekräftelse (sådana produkter i det följande kallade för ”Produkter”) eller sådan annan uthyrare eller överlåtare av Produkter som ingår i BGFIX koncern eller företagsgrupp, å ena sidan, och å andra sidan den juridiska eller fysiska person som anges i den dokumentation som ligger till grund för uthyrningen eller överlåtelsen (”Kunden”).

Det följer av dokumentationen att dessa Allmänna villkor gäller för uthyrningen eller försäljningen. Om någon dokumentation inte har upprättats innebär Kundens mottagande av Produkterna accept av att de Allmänna villkoren binder Kunden.

2. PRODUKTERNA OCH DESS SKICK

2.1

Det framgår av dokumentationen om Kunden hyr eller köper Produkterna. Om det inte framgår av dokumentationen och parterna inte är överens ska Kunden anses ha köpt Produkterna.

2.2

Produkterna ska anses mottagna i avtalat skick om Kunden inte anmärkt mot skicket senast 24 timmar efter att de anses ha avhämtats enligt nedan.

3. LEVERANS OCH ÅTERLÄMNANDE AV HYRDA PRODUKTER

3.1

Produkterna avhämtas av Kunden vid i dokumentationen angiven depå. Om det har avtalats kan BGFIX ombesörja att Produkterna levereras till av Kunden angiven adress, mot särskild ersättning. Produkterna anses avhämtade när Produkterna har lastats på från BGFIX depå till egen transport eller till utomstående fraktbärare. Kunden står risken efter avhämtning. Kunden måste således teckna ev. transportförsäkring.

3.2

Om annat inte framgår av dokumentationen ska hyrda Produkter återlämnas vid BGFIX depå senast vid hyrestidens slut. Återlämnande skall ske under BGFIX öppettider. Produkterna anses som återlämnade när Kunden har mottagit retursedel från BGFIX. Om det har avtalats kan BGFIX ombesörja att Produkterna avhämtas hos Kunden för transport till BGFIX, mot särskild ersättning. Kunden står risken för Produkterna till dess de är återlämnade. Kunden måste således teckna ev. transportförsäkring.

3.3

Vid återlämning av hyrda Produkter ska Produkterna vara väl rengjorda och i samma skick som vid hyrestidens början med undantag för normal förslitning. Om Produkterna inte är väl rengjorda eller i annat skick ska Kunden svara för BGFIX kostnader att rengöra eller försätta Produkterna i sådant skick.

3.4

Vid återlämning av hyrda Produkter ska Produkterna vara packade i samma emballage som vid hyrestidens början. Om Produkterna inte är packade i samma emballage ska Kunden svara för BGFIX kostnader för att försätta Produkterna i samma emballage.

4. HYRESTID FÖR HYRDA PRODUKTER

4.1

Hyrestiden börjar löpa den tidigaste av (i) överenskommen dag för avhämtning eller (ii) faktisk avhämtningsdag.

4.2

Om bestämd hyrestid inte har avtalats för Produkterna löper hyrestiden tills Kunden har återlämnat Produkterna enligt vad som sägs ovan eller tills BGFIX eller Kunden har sagt upp hyran.

4.3

Om bestämd hyrestid har avtalats för Produkterna ska de återlämnas enligt vad som sägs ovan senast sista dagen för den bestämda hyrestiden. Ett fortsatt användande av Produkterna är olovligt, om parterna inte avtalar att hyrestiden ska fortsätta.

4.4

Om Produkterna inte har lämnats tillbaka enligt ovan när hyrestiden har gått ut debiteras Kunden ett vite som motsvarar tidigare hyra per dag med ett tillägg av 30 procent. Kunden har dock inte rätt att använda Produkterna, utan fortsatt användning är olovlig.

4.5

Om återlämnande inte sker vid hyrestidens slut kan BGFIX komma att vidta de åtgärder man finner lämpliga för att återta Produkterna, på Kundens bekostnad. Kunden ska under sådana omständigheter också ersätta BGFIX för de kostnader för juridiskt biträde som BGFIX kan ha anlitat för att ta tillvara sin rätt, även utanför myndighets (inkluderat men inte begränsat till domstol eller kronofogdemyndighet) handläggning.

5. PRIS OCH HYRA

5.1

Kunden debiteras det pris för köpta eller hyrda Produkter och annat som följer enligt offert om annat inte följer av dokumentationen. Hyran är beräknad efter normal användning.

5.2

Om hyrda Produkter används i en onormal hög omfattning eller i en annorlunda omfattning än vad BGFIX hade kunnat förvänta sig i eller i övrigt i en miljö som sliter på Produkterna onormalt har BGFIX rätt att debitera Kunden ett tilläggsbelopp på hyran som motsvarar det extra slitaget på Produkterna.

5.3

BGFIX har vid varje tillfälle rätt att begära förskott eller att Kunden ställer säkerhet för priset, hyran eller för andra kostnader som BGFIX kan anta att Kunden kommer att debiteras. Om Kunden inte erlägger sådant förskott eller säkerhet inom tre dagar från begäran därom har BGFIX rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, med de följder ett avslutande av avtalet har, såsom t.ex. att Produkterna ska återlämnas genast eller att de kan återhämtas på Kundens bekostnad.

6. ANVÄNDNING

6.1

Vid hyra får Kunden inte i sin tur hyra ut, pantsätta, överlåta eller på annat sätt avhända sig sin besittning och sin förfoganderätt över Produkterna, om det inte framgår av dokumentationen att Kunden är uthyrare. Kunden har inte heller rätt att pantsätta eller överlåta avtalet mellan BGFIX och Kunden avseende Produkterna.

6.2

Vid köp får Kunden inte sälja Produkterna vidare eller infoga dem som industri- eller fastighetstillbehör eller konsumera dem, innan Produkterna är färdigbetalda, om det inte framgår av dokumentationen att detta ska ske med Produkterna.

6.3

Kunden ansvarar för att Produkterna kan användas för det bruk som Kunden har avsett. Kunden är skyldig att se till att Produkterna används i enlighet med tillverkarens och BGFIX instruktioner. BGFIX tar inget ansvar för ekonomisk skada om Produkterna inte används i enlighet med instruktioner.

6.4

De hyrda Produkterna får bara användas av därtill behörig och utbildad personal, vilket Kunden ansvarar för. Om Produkterna hyrs vidare måste Kunden se till att dennes kund får adekvat utbildning för att hantera Produkterna.

6.5

Inom ramen för hyresförhållandet får Kunden låta behörig personal använda Produkter som är avsedda att användas av alla på en arbetsplats. Kunden får inte flytta hyrda Produkter från den arbetsplats där Produkterna är avsedda att användas enligt avtalet utan att BGFIX informeras om var Produkterna befinner sig. Detta gäller dock inte om Produkterna hyrs ut av Kunden. Kunden ska dock i så fall informera sig om var Produkterna befinner sig.

7. TILLSYN OCH VÅRD AV HYRDA PRODUKTER

7.1

För hyrda Produkter har Kunden inte rätt att göra några förändringar i eller dölja BGFIX varumärken eller skapa förvirring om BGFIX varumärken som är anbringade på eller i anslutning till Produkterna, om det inte följer av avtalet mellan parterna.

7.2

Kunden får inte göra förändringar i övrig märkning, i manualer, i identifikation eller andra uppgifter som gäller Produkterna. Kunden får inte heller göra förändringar i Produkterna i övrigt, om annat inte avtalas.

7.3

Kunden är skyldig att väl vårda hyrda Produkter, att iaktta såväl tillverkarens som BGFIX utfärdade instruktioner om dess vård och användning liksom att iaktta eventuell tillämplig lagstiftning härom. Alla ev. driv- och smörjmedel bekostas och tillhandahålles av Kunden. Kunden är också skyldig att utföra de egenkontroller som kan krävas av Produkterna.

7.4

Vid tillsyn och vård av hyrda Produkter ska Kunden använda personal eller uppdragstagare som är auktoriserade, om så krävs, eller har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att utföra sådan tillsyn och vård om auktoriserad personal inte föreskrivs av tillverkaren eller BGFIX. I den mån reservdelar eller motsvarande krävs för att tillsyn och vård ska ske i enlighet med avtalet ska endast reservdelar av originaltillverkning användas, om det rekommenderas av tillverkaren eller BGFIX. Om det inte krävs originalreservdelar måste reservdelar som används hålla högsta kvalitet.

8. ÄGANDERÄTT OCH ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL

8.1

Äganderätten till köpta Produkter övergår inte förrän Produkterna har betalats i dess helhet. Om Produkterna inte betalas i rätt tid har BGFIX rätt att återta Produkterna.

9. REPARATIONER OCH SKADOR

9.1

Om det inte följer av Kundens skyldighet att hålla hyrda Produkter i ursprungligt skick enligt ovan får Kunden inte utan BGFIX skriftliga godkännande låta reparera eller förändra Produkterna. Kunden har dock rätt att själv byta ut slit- och förbrukningsdelar med iakttagande av tillverkarens och BGFIX instruktioner. Det ska dock alltid föregås av kontakt med BGFIX.

9.2

Av dessa Allmänna villkor framgår att skador i Produkterna som uppstår under hyrestiden ska bekostas av Kunden, i den mån skadan inte är hänförlig till normalt slitage för det ändamål Produkten är avsedd för. Om Produkt på grund av normalt slitage under hyrestiden måste repareras av BGFIX ställer BGFIX en ersättningsprodukt till Kundens förfogande. BGFIX har i stället rätt att, i eget val, avsluta hyresavtalet i förtid utan att det ska anses utgöra ett avtalsbrott och utan att det ska innebära att BGFIX är skyldig att ersätta Kunden för kostnader i anledning härav.

9.3

I den mån en skada uppstått på en hyrd Produkt och den inte beror på normalt slitage har BGFIX rätt till ersättning av Kunden för stillestånd under tid som Produkten inte kan användas. Detta gäller även efter hyrestiden.

10. BGFIX ANSVAR VID FEL OCH SKADA

10.1

BGFIX totala ansvar på grund av fel i hyrda eller köpta Produkter, på grund av att Produkterna inte kan användas för avsett ändamål, på grund av sen leverans, på grund av stillestånd, på grund av att Produkterna skadar egendom eller person, på grund av avtalsbrott eller i övrigt ska aldrig överstiga vad BGFIX har erhållit från Kunden som pris eller ersättning för hyran av Produkten.

10.2

Om det föreligger ett hinder i Produkternas användning och det är ett fel som inte beror på Kundens eller tredje mans användning av Produkterna, ska BGFIX försöka avhjälpa felet inom skälig tid med skäliga resurser. Om BGFIX anser att felet inte kan avhjälpas inom skälig tid eller med skäliga resurser har BGFIX rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande utan att det ska leda till någon skyldighet att ersätta Kunden. Kunden har en motsvarande rätt att säga upp avtalet om felet inte avhjälps inom skälig tid. För att Kunden ska kunna utnyttja denna rätt krävs att Kunden har förelagt BGFIX en skälig tidsrymd för att kunna vidta avhjälpande.

11. KUNDENS ANSVAR VID FEL SKADA OCH STÖLD

11.1

Kund som hyr Produkter är skyldig att ha för sin bransch normal företagsförsäkring där det ingår försäkringsmoment för ansvar och skada på annans egendom som är i Kundens vård eller hyra. Kunden ska särskilt tillse att Produkterna omfattas av försäkring och har en uttalad skyldighet att kontrollera detta.

11.2

Kunden skall utan dröjsmål underrätta BGFIX om fel eller skada på, skadegörelse på eller stöld eller liknande händelse som påverkar hyrda Produkter och dess värde. BGFIX ska efter sådan underrättelse meddela Kunden vilka åtgärder som Kunden skall vidta.

11.3

Det åvilar alltid Kunden att göra polisanmälan om fel, skada, stöld eller liknande förhållande på hyrd Produkt såvitt kan bedömas beror på brottslig gärning. Skadan ska också anmälas till Kundens försäkringsbolag. Kunden ska utan anmaning översända kopia av polisanmälan och skadeanmälan till försäkringsbolag. Om BGFIX så begär ska Kunden tillse att BGFIX får del av kommunikationen mellan Kunden och försäkringsbolag.

11.4

Om en hyrd Produkt återlämnas i skadat skick och det inte hör till normalt slitage ska detta ersättas av Kunden, om skadan inte förelåg vid avhämtning. Skadan ska anses ha förelegat vid avhämtning om skadan har noterats i samband med det och ska annars inte anses ha förelegat. Om en hyrd Produkt inte återlämnas ska den ersättas av Kunden. BGFIX har under alla förhållanden rätt till stilleståndsersättning och skadestånd av Kunden om en hyrd Produkt återlämnas skadad eller inte alls.

12. FÖRSENAD ELLER FELAKTIG LEVERANS

12.1

Om BGFIX inte tillhandahåller köpt eller hyrd Produkt i funktionsdugligt skick vid avtalad tidpunkt har Kunden rätt att häva avtalet, se dock nedan. Detta är den enda påföljd Kunden kan använda sig av. BGFIX är inte skyldig att ersätta Kunden för skada som Kunden eller tredje man åsamkats till följd av felet eller dröjsmålet.

12.2

Om BGFIX erbjuder avhjälpande av fel eller omleverans av Produkt och sådant avhjälpande eller omleverans sker inom skälig tid samt utan ytterligare kostnad för Kunden har Kunden inte rätt att häva avtalet eller kräva skadestånd eller nedsättning av hyran eller priset.

13. BGFIX RÄTT ATT AVBRYTA AVTALET

13.1

BGFIX har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och begära återlämnande av Produkter och på Kundens bekostnad om:

  • Kunden inte fullgör sina åtaganden mot BGFIX när de förfaller till betalning;
  • Kunden efter begäran från BGFIX inte tillhandahåller BGFIX tillräcklig säkerhet eller förskott för sina åtaganden mot BGFIX;
  • BGFIX har skäl att befara bristande förmåga hos Kunden att fullgöra sina åtaganden mot BGFIX;
  • Det enligt BGFIX mening finns en beaktansvärd risk för förlust eller skada på hyrda Produkterna eller att de undandras BGFIX och säkerhet för BGFIX anspråk i anledning härav inte ställs omedelbart;
  • hyrda Produkter utsätts för onormal användning, brukas på ett oaktsamt sätt eller i övrigt används av personal utan erforderlig behörighet eller utbildning;
  • hyrda Produkter används av annan än Kundens personal om Produkterna inte är sådana som typiskt sett används av andra på arbetsplatsen;
  • Kunden i övrigt åsidosätter bestämmelse i avtalet, vars iakttagande inte är av endast ringa intresse för BGFIX.

13.2

Om avtalet sägs upp i förtid av BGFIX upphör hyrestiden och Kundens rätt att nyttja Produkterna. Kunden ska då ombesörja och bekosta omedelbar nedmontering, rengöring och återlämning av Produkterna till BGFIX. Om återlämning inte sker genom Kundens försorg på sätt som är föreskrivet i avtalet ska Kunden ersätta BGFIX för de kostnader som BGFIX orsakas.

13.3

BGFIX har i övrigt rätt till skadestånd om Kunden har brutit mot avtalet. Ingen av de påföljder som framgår av de Allmänna villkoren ska innebära att BGFIX ska vara förhindrad att begära andra påföljder på grund av avtalet.

13.4

Kunden erinras att BGFIX behåller äganderätten till köpta Produkter till dess de är till fullo betalda och att BGFIX har rätt att återta Produkter som inte betalas i sin helhet.

14. FORCE MAJEURE

14.1

BGFIX är aldrig ansvarig för skada som uppstår för Kunden på grund av felaktig eller försenad leverans av Produkter, om detta beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelser, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

15. ALLMÄNNA BETALNINGSVILLKOR

15.1

Samtliga priser gäller exklusive mervärdeskatt. Kunder som ej har överenskommen kredit betalar hyran i förskott. Om inte annat överenskommits är betalningstiden 10 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med Riksbankens fastställda vid varje tid gällande referensränta med tillägg av femton procentenheter, vartill – i förekommande fall – kommer lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift.

15.2

BGFIX förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift samt uppläggningsavgift för nya konton. Om BGFIX så påfordrar skall Kund deponera av BGFIX begärt förskottsbelopp på hyra. BGFIX kan också komma att kräva personlig borgen som säkehet.

16. HELA AVTALET

16.1

Avtalet bestäms av vad parterna har kommit överens i dokumentationen med tillägg av dessa Allmänna villkor. Om det är något villkor häri som inte ska gälla ska det uttryckligen vara undantaget i dokumentationen. Muntliga avtal är endast bindande om de har bekräftats skriftligen i efterhand av parterna genom utväxlande av meddelanden.

17. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

17.1

Dessa Allmänna villkor och tillhörande avtal ska regleras av svensk rätt.

17.2

Tvist i anledning härav ska avgöras av allmän domstol i Sverige, med Attunda tingsrätt som första instans, om tvisten inte avser ett tvistebelopp som är högre än 100 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring.

17.3

Om tvistebeloppet är högre än 100 prisbasbelopp ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

x OK
x OK

Innan du lämnar oss....

Här hittar ni aktuella erbjudande på byggstängsel och andra avspärrningsprodukter. Kompletta byggstängselpaket som passar perfekt till ditt projekt. Byggstängsel med eller utan transportpall. Kontakta någon våra kunniga säljare som lotsar dig igenom byggstängseldjungeln!