Försäljningsvillkor

Tillämpning:

Följande villkor gäller för alla erbjudanden, försäljningar och leveranser som BGFIX AB (hädanefter BGFIX) erbjuder, säljer eller levererar till en kund, om inte annat skriftligen avtalats.

Avtalets ingående

Avtal mellan BGFIX och kunden anses vara sluten och bindande för BGFIX när BGFIX har skickat ordererkännande.

Om ordererkännande inte stämmer överens med kundens beställning måste kunden reklamera omedelbart. Annars kommer kunden att vara bunden av innehållet i ordererkännandet. Mellanförsäljning är reserverad.

Annullering

Tills ordererkännande har utfärdats kan kunden annullera sin beställning. Därefter kan en beställning inte annulleras förutom genom skriftlig godtagande av BGFIX.

Om kunden avbryter en accepterad beställning, eller om kunden avbryter  oberättigat före leveransen, kan BGFIX kräva ersättning. BGFIX kan dock alltid kräva en avbokningsavgift på 15% av försäljningspriset utan bevis för en förlust utöver en bevisad förlust.

Priser

Alla priser som anges i offerter som tillhandahålls av BGFIX är dagspriser exklusive transporter, emballage, miljöavgifter, moms och andra skatter, såvida inget annat anges, och reservationer tas för efterföljande prisförändringar till följd av löneökningar, prisökningar, valutakursförändringar och tullförändringar och konsumtionsskatter av alla slag. 

Betalning

Betalning skall ske senast vid förfallodatum på fakturan. Vid senare betalning kommer ränta, påminnelse, ersättning och inkassoavgifter att införas i enlighet med tillämplig svensk lag.

BGFIX förbehåller sig rätten att debitera betalning före leverans.

Leverans:

Leverans sker från BGFIX lager såvida inte annat skriftligen avtalats. Reservation görs för eventuella slutsålda eller upphörda varor.

Förseningar

Om BGFIX leverans blir försenad, kan kunden, efter rimlig tid gått, som inte får vara mindre än 72 timmar, skriftligt säga upp avtalet, men annars inte ha något krav på kompensation av något slag.

Toleranser:

BGFIX förbehåller sig rätten till rimliga toleranser med avseende på dimension, bredd, längd och kvantitet. BGFIX förbehåller sig dessutom rätten att variera färgnyanser. Om köparen har särskilda krav på tolerans måste dessa anges vid beställning, innan ordererkännande.

Reklamation

Om en levererad produkt kan vara defekt för vilken BGFIX anses vara ansvarig, måste kundens skriftliga klagomål nå BGFIX inom 8 dagar efter leverans, annars anses varorna ha levererats i avtalat skick.

I händelse av ett legitimt klagomål är BGFIX ansvarig att, utan kostnad för kunden, ta tillbaka, byta eller reparera den berörda produkten. Dessutom är BGFIX inte skyldig att tillhandahålla ersättning eller kompensation av något slag. Kunden kan alltså inte i synnerhet kräva ersättning av inköp, drift förlustutjämning, vinst eller andra direkta eller indirekta förluster. Kundens  utredningskostnader i samband med klagomål, är också för BGFIX irrelevanta.

Retur

De sålda varorna får endast returneras efter överenskommelse och måste skickas fraktfritt till BGFIX. BGFIX får, utan motivering, avslå kundens begäran om retur. Returer kan endast göras i oskadad originalförpackning och krediteras med ett avdrag på 15% av försäljningspriset.

Äganderätt:

I varje fall där någon form av kredit beviljas, anses försäljningen vara förbehållen för äganderätt, så att leveransen förblir BGFIX egendom tills hela inköpspriset plus de uppkomna kostnaderna har betalats.

Hyra

Om ett hyresavtal har ingåtts kan BGFIX säga upp hyresavtalet och ta tillbaka hyresobjektet om kunden inte uppfyller hyresvillkoren, särskilt skyldigheten att betala i tid, eller om kunden eller någon han bär ansvaret för har orsakat väsentlig skada på hyresobjektet. Alla kostnader för återtagande, inklusive kostnader för advokat, transport och arbetskraft för detta ändamål, kan BGFIX kräva ersättning av kunden.

 Kunden är ansvarig för hyresobjektets underhåll och säker installation under hela hyresperioden och tills hyresobjektet återlämnas till BGFIX, och är skyldig att kontinuerligt se till att hyresobjektet är korrekt installerad och monterad.

Kunden är ansvarig för tillfällig skada eller annan skada av något slag under hela hyresperioden. Kunden uppmuntras att teckna rörliga försäkringar för hyresobjektet. I händelse av förlust eller skada på hyresobjektet kan BGFIX när som helst kräva ersättning motsvarande BGFIX för det aktuella priset för liknande varor eller för reparationskostnaderna.

Om hyresavtalet sägs upp för tidigt till följd av omständigheter som kunden ansvarar för, kan BGFIX kräva betalning tills hyran återlämnas, samt betalning av 75% av den avtalade hyran för återstående hyresperiod. Om hyran återlämnas för sent kan BGFIX ta ut ytterligare hyror med hyran per försenad dag.

Montering

Om BGFIX leverans innehåller leverans och montering/installation måste kunden omedelbart kontrollera det monterade när uppsättning är klart och påpeka eventuella fel och brister. 

När BGFIX montörer lämnar arbetsplatsen för montage övergår alla risker och ansvar för leveransen till kunden. Kunden kan inte hålla BGFIX ansvariga för eventuella brister eller defekter i installationen som därefter hittas. BGFIX kan inte heller hållas ansvariga för eventuella efterföljande skador orsakade av förhållanden som kunde ha upptäckts eller förhindrats vid kundens kontroll, inklusive särskilt löpande kontroll och fästning av det monterade vid väde, stark vind eller storm. 

Produktansvar

BGFIX ansvarar inte för skada på fast eller lös egendom som uppstår medan produkterna är i kundens ägo. BGFIX ansvarar inte heller för skador på produkter som tillverkas av kunden, eller produkter som innehåller sådana produkter. BGFIX ansvarar inte i något fall för driftsförluster, tidsförluster, vinstförlust eller liknande indirekta förluster. Om en tredje part gör anspråk på en av parterna för ansvar enligt denna punkt, ska den parten omedelbart underrätta den andra parten.

Tvister och lag

Eventuella tvister som uppstår till följd av ett avtal som ingåtts mellan parterna som omfattas av dessa försäljnings- och leveransvillkor och allt som är kopplat till dessa skall avgöras av allmän domstol enligt svensk lag (med undantag för regler som kan indikera tillämpningen av ett annat lands regler) av BGFIX vid varje given tidpunkt.

Force Majeure och produktionsstörningar:

Force majeure och liknande omständigheter medför  ansvarsfrihet om de förhindrar uppfyllandet av avtalet eller gör uppfyllandet orimligt tyngre, inklusive bland annat: Arbetskonflikt och andra omständigheter som kunden och BGFIX inte behärskar, till exempel mobilisering, krig, eld, beslag, valutabegränsningar, upplopp och oro, brist på transportmedel, kraft och råvaror och halvfabrikat som ingår i BGFIX-produkter, naturkatastrofer och brister eller förseningar i leveranser från underleverantörer på grund av någon eller liknande omständigheter som nämns i denna punkt.

Kunden har endast rätt att säga upp avtalet genom att skriftligen meddela BGFIX om uppfyllandet av avtalet förhindras i mer än 6 månader av en av händelserna som beskrivs ovan.

x OK
x OK

Innan du lämnar oss....

Här hittar ni aktuella erbjudande på byggstängsel och andra avspärrningsprodukter. Kompletta byggstängselpaket som passar perfekt till ditt projekt. Byggstängsel med eller utan transportpall. Kontakta någon våra kunniga säljare som lotsar dig igenom byggstängseldjungeln!